Współpraca

imb 1

 Kierunek: Transport

INŻYNIERIA MASZYN BUDOWLANYCH
I SYSTEMÓW TRANSPORTU PRZEMYSŁOWEGO

Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Tora

imb 1Kierownik: dr hab. inż. Grzegorz Tora

PROFIL ABSOLWENTA

W ramach oferowanej specjalności szczególną wagę przywiązuje się do wszechstronnego przygotowania absolwenta z zakresu budowy, konstrukcji, eksploatacji, diagnostyki, odnowy i napraw urządzeń technicznych na wybranych przykładach najnowszych systemów transportowo-dźwigowych i maszyn roboczych, gwarantując uniwersalne wykształcenie inżynierskie, pozwalające na szybką adaptację w trudnych uwarunkowaniach współczesnego rynku pracy. Zapewniamy pozyskanie specjalistycznej wiedzy z obszaru najnowszych technik komputerowego wspomagania projektowania, monitoringu i diagnostyki eksploatacyjnej oraz atestacyjnej maszyn, zarządzania i logistyki systemów transportu przemysłowego, a także automatyzacji, autodiagnostyki, sterowania i teleserwisowania. Kształcimy w zakresie znajomości specjalistycznych aplikacji programowych takich jak: AutoCAD, Solid Edge, Solid Works, Vissim, ACSL, Pro-Engineering, LabWindows, Working Model 2D, Visual Nastran 4D, Ansys, Simulink, LabView, Cosmos, Matlab, VTVIN, Saia PG5, Mathcad.

 
PRZEDMIOTY SPECJALNOŚCIOWE  

1.  Urządzenia dźwigowo-przeładunkowe (podstawy konstruowania i eksploatacji zespołów napędowych oraz ustrojów nośnych urządzeń transportu przemysłowego, systemów transportu linowego, platform przesiadkowych i ciągów komunikacyjnych, schodów i chodników ruchomych, układów transportu podwieszonego, przenośników i systemów przeładunkowych).

2. Maszyny robocze i urządzenia do budowy i utrzymania dróg transportowych (maszyny i urządzenia do budowy i utrzymania zdolności eksploatacyjnej ciągów komunikacyjnych, dróg, autostrad i pasów startowych).

3. Inżynieria środowiska transportowego (ochrona środowiska, problematyka zwalczania hałasu i drgań, kształtowanie komfortu pracy).

4. Techniki Bezpieczeństwa Urządzeń Transportu Przemysłowego i Maszyn Roboczych (analiza zagrożeń, wskaźniki bezpieczeństwa użytkowania, systemy bezpieczeństwa, aplikacje systemów kontrolingu technicznego).

5. Techniki magazynowania (logistyczne systemy magazynowania, technologie zautomatyzowanych układów kompletacji, infrastruktura terminali kontenerowych, organizacja i technologie operacyjne w intermodalnych terminalach

6. Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich (zaawansowane systemy projektowe i programowanie CAD dla celów kształtowania, modelowania i analizy elementów, modelowanie bryłowe).

7. Modelowanie i symulacja komputerowa (modelowanie, identyfikacja, modele analogowe, fizyczne, symulacja cyfrowa, animacja, modelowanie dla potrzeb kształtowania konstrukcji).

8. Badania i diagnostyka maszyn (teoria sygnałów, systemy diagnostyczne, ocena stanu, metody i środki pomiarowe, planowanie eksperymentu, akwizycja i przetwarzanie sygnałów pomiarowych, analiza parametryczna, monitoring, wibroakustyczna diagnostyka).

9. Eksploatacja, wytwarzanie i odnowa urządzeń transportowych (podstawowe technologie stosowane w produkcji i regeneracji, modelowanie procesu eksploatacji, procesy zużycia, modele niezawodności, planowanie remontów).

10. Ustroje nośne (modele obliczeniowe, metody analizy, stany graniczne, programy obliczeń numerycznych, charakterystyki obciążeniowe, grupy natężenia pracy).

11. Transport hydrauliczny i pneumatyczny (charakterystyka i dobór napędów hydraulicznych oraz pneumatycznych, podstawy konstrukcji i eksploatacji napędów płynowych).

12. Sterowanie i automatyzacja maszyn (systemy sterowania i regulacji w inżynierskich obiektach stacjonarnych i mobilnych, automatyzacja maszyn, zastosowanie manipulatorów i robotów, systemy sterowania radiowego, systemy pozycjonowania).

13. Certyfikacja, standaryzacja i unifikacja w transporcie (zasady standaryzacji, unifikacji, normalizacji, certyfikacji oraz akredytacji środków i systemów transportu bliskiego).

14. Praca przejściowa, staże i praktyka zawodowa, seminarium dyplomowe (tematy projektowo-badawcze lub budowa stanowisk w ramach pracy przejściowej oraz dyplomowej a także program praktyk specjalistycznych ustalany indywidualnie, zgodnie z zainteresowaniami studenta).

 

STANOWISKA LABORATORYJNE

imb 2Hydrauliczna platforma dźwigowa z napędem pośrednim linowym

Celem badań, realizowanych na stanowisku hydraulicznej platformy pionowej z pośrednim napędem linowym, jest uzyskanie informacji o własnościach dynamicznych układu roboczego (identyfikacja efektu szarpnięcia „jerku” w fazie rozruchu i hamowania podestu platformy), a także ocena możliwości skutecznego kształtowania tych własności poprzez sterowanie parametrami w module przemiennika częstotliwościowego silnika w zespole napędowym. W budowie stanowiska zastosowane zostały standardowe moduły i podzespoły dźwigowe. W hydraulicznym układzie napędowym wykorzystano między innymi trójstopniowy siłownik nurnikowy z wewnętrzną synchronizacją wysuwu poszczególnych członów.

 

 

 

 

 

 

 

 

imb 3Automatyczna układnica magazynowa

Stanowisko pozwala na zapoznanie się z: podstawami budowy systemów magazynowania regałowego wyposażonego w układnice wysokiego składowania, automatyzacją pracy urządzeń z uwzględnieniem pozycjonowania i kontrolingu ich stanów, procedurami testowania funkcjonalności systemów zabezpieczeń w tym elektronicznych barier ochronnych stref pracy i układów przeciążeniowych. Ustrój nośny oraz układy robocze stanowią standardowe moduły KBK Classic Demag. Centralną jednostką sterowniczą układnicy jest sterownik swobodnie programowalny oraz terminal operatorski. W systemie pomiarowo-kontrolnym zastosowane zostały czujniki przemieszczeń kątowych,  zbliżeniowe, kontroli zajętości stref regałowych, laserowe czujniki przemieszczeń liniowych, optyczne czujniki bariery ochronnej strefy pracy.

 

  

imb 4Minikoparka

imb 5

Wykorzystanie minikoparki Caterpillar na zajęciach laboratoryjnych pozwala studentom na sprawdzenie się w roli operatora, a także zapoznanie się z podstawowymi właściwościami maszyny i hydraulicznego układu napędowego. Na koparce zamontowano kilkanaście typów czujników współpracujących między innymi ze sterownikiem PLC i panelem HMI. Na bazie tego oprzyrządowania opracowano systemy wspomagające pracę operatora takie jak np.: dynamiczny system ważący. Istnieje możliwość zaprojektowania kolejnych układów lub rozwijania już istniejących systemów w ramach prac koła naukowego czy podczas realizacji pracy dyplomowej.

 

PRZYKŁAD ZREALIZOWANEJ PRACY DYPLOMOWEJ

imb 6

Budowa i badania laboratoryjnego modelu poczty pneumatycznej 
z autonomicznym systemem sterowania

Praca zawiera projekt i wykonanie układu poczty pneumatycznej. Zastosowano autonomiczny system sterowania, oparty na sterowniku PLC. Po uruchomieniu układu zostały przeprowadzone badania wybranych elementów. Uzyskane w ramach niniejszego dyplomu informacje i wyniki badań zostały zaprezentowane w publikacjach naukowych.

 

 

 

 imb 7

WSPÓŁPRACUJEMY Z FIRMAMI

Urząd Dozoru Technicznego, Demag, Mota Engil, OTIS, Caterpillar, Bergerat Monnoyear, Delphi, MAN, Opel, Krakdźwig, Bumar Sauer Danfoss, Parker Hannifin, Ponar-Wadowice, Budostal S.A., Mostostal, Hydrokrak, Liugong Dressta Machinery, Pneumat System.

logo pk s
 
logo wm s
 
logo GFPS
 
logo dzwignice
test logo 0