Terminy obron

Ważne!

Prace zgodnie z wytycznymi, po akceptacji promotora i pozytywnym przejściu przez system antyplagiatowy oraz zrecenzowaniu, należy wraz z pozostałymi niezbędnymi dokumentami złożyć w sekretariacie Laboratorium Badań Technoklimatycznych i Maszyn Roboczych M-11 (pokój B113) w godz. 7:30 - 15:30.

Miejsce obron: sale B110 i B112.
Prezentacje: wgrywanie w dniu obron od godz. 8:15.

Kierunek: Automatyka i Robotyka
Specjalność: Sterowanie i Monitoring Maszyn i Urządzeń
Studia: stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek: Transport
Specjalność: Systemy i Urządzenia Transportowe oraz Inżynieria Maszyn Budowlanych i Systemów Transportu Przemysłowego
Studia: stacjonarne i niestacjonarne

 

Termin złożenia pracy

Termin obrony

Sala / Godzina

Szczegóły

16.01.2020

29.01.2020

 B112

pobierz 

 23.01.2020

05.02.2020

   

 23.01.2020

 06.02.2020

   
  Termin przewidywany na koniec lutego 2020 zostanie podany wkrótce    

 Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu dyplomowego

Wzory druków i formularzy do pracy dyplomowej

Regulamin antyplagiatowy

 

WAŻNE: WARUNKIEM ZŁOŻENIA DOKUMENTÓW JEST UZYSKANIE WPISU WSZYSTKICH OCEN DO E-HMS!

 

Dokumenty wymagane od studentów przystępujacych do egzaminu dyplomowego:

 

1. Deklaracja wyboru tematu pracy dyplomowej

2. Jeden egzemplarz pracy dyplomowej drukowanej dwustronnie trwale oprawionej w miękkiej oprawie papierowej:

- wzór karty tytułowej pracy,

- wzór drugiej strony pracy.

3. Oświadczenie o samodzielnym wykonaniu pracy dyplomowej (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez dyplomanta)

4.. Oświadczenie studenta o zgodności treści egzemplarza pracy dyplomowej dostarczanego do dziekanatu i pliku pracy w ASAP (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez dyplomanta).

5. Informacja o przetwarzaniu danych osobowych

6. Wniosek o wydanie kompletu dyplomu ukończenia studiów wraz z suplementem do dyplomu oraz ich odpisami

7. Oświadczenie promotora w sprawie dopuszczenia studenta do egzaminu dyplomowego wraz z pierwszą stroną Raportu podobieństwa (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP podpisany przez promotora)

8. Ogólny Raport z badania antyplagiatowego w JSA (wydruk z systemu antyplagiatowego ASAP).

9. Oryginał opinii promotora pracy dyplomowej (wcześniej zeskanowanej i wczytanej do systemu antyplagiatowego ASAP)

10. Oryginał opinii recenzenta pracy dyplomowej (wcześniej zeskanowanej i wczytanej do systemu antyplagiatowego ASAP)

11. Karta osiągnięć studenta – wpisywanych do dyplomu (naukowych, sportowych i artystycznych – w przypadku ich uzyskania), wraz z jej tłumaczeniem na język angielski

12. Wypis z dowodu osobistego, potwierdzony przez pracownika jednostki dyplomującej

13. Zdjęcia do dyplomu 4 szt. (4,5 x 6,5 cm) – jednakowe

14. Potwierdzenie dokonania opłaty za dyplom (100 zł z odpisem w j. obcym lub 60 zł bez odpisu - przelew na konto wirtualne)

15. Legitymacja studencka lub oświadczenie dotyczące legitymacji (dotyczy studiów II stopnia)

 

 * Raport ogólny JSA znajduje się w zakładce "Analiza JSA". Należy pobrać raport ogólny, gdzie ostatnią stronę wypełnia promotor.asap jsa 2


 

logo pk s
 
logo wm s
 
logo GFPS
 
logo dzwignice